Avisos

Taxa de la recollida, transport i eliminació d’escombraries domiciliàries

Taxa que es paga per la prestació del servei de recepció i ús obligatoris de recollida domiciliària, transport i eliminació d’escombraries i residus sòlids urbans d’habitatges, per la qual cosa la no utilització del servei no eximeix de l’obligació de contribuir.

Bonificacions
-    Compostatge casolà
Gaudiran d’una bonificació del 20 % els ciutadans adherits al projecte de compostatge casolà del Consell Comarcal del Baix Empordà. S’ha de presentar la sol·licitud per escrit i s’inclourà en el rebut de l’exercici següent.

-    Gent gran
Gaudiran d’una bonificació del 30 % en la taxa dels subjectes passius i arrendataris quan coincideixin les següents circumstàncies:
• Que hi hagi una o dues persones empadronades a l’habitatge.
• Quan els empadronats a l’habitatge tinguin més de 65 anys; en cas que hi hagi dues persones empadronades serà suficient que un en tingui més de 65 i l’altre més de 60.
• Que la suma de la darrera base imposable de l’IRPF:
- sigui inferior a 1,30 IPREM (Indicador Públic de Renta a Efectes Múltiples), pel cas d’un sol empadronat.
- sigui inferior a 2,25 IPREM, pel cas de dos empadronats

Model d’instància per a sol·licitar aquesta bonificació

-    Gran invalidesa
Gaudiran d’una bonificació del 30 % en la taxa els subjectes passius, el cònjuge del subjecte passiu i les persones arrendatàries quan coincideixin les següents circumstàncies:

•  Que tinguin reconeguda gran invalidesa o tinguin un 65% o més grau de discapacitat emès per la Generalitat de Catalunya.
•  Que l’import de la darrera base imposable de l’IRPF sigui inferior a 1,5 IPREM.
•  Que l’interessat estigui empadronat a l’habitatge.

Model d’instància per a sol·licitar aquesta bonificació

Altes
Neix amb la prestació del servei per tenir caràcter de recepció obligatòria, es considerarà que la prestació s’inicia:
• per als abonats al servei d'aigua, simultàniament amb la contractació del servei que serà notificada a l’Ajuntament per la companyia subministradora.
• per als que no es puguin connectar al servei d’aigua, amb la sol·licitud de la llicència de primera ocupació.
Excepcionalment, en els supòsits de declaració d’alta de la persona interessada o d’inspecció d’ofici, meritarà des del moment en que es tingui constància de la prestació del servei.

eventis