Avisos

Taxa de la recollida, transport i eliminació d’escombraries domiciliàries

Taxa que es paga per la prestació del servei de recepció i ús obligatoris de recollida domiciliària, transport i eliminació d’escombraries i residus sòlids urbans d’habitatges, per la qual cosa la no utilització del servei no eximeix de l’obligació de contribuir.

Bonificacions

-    Gent gran
Gaudiran d’una bonificació del 30 % en la taxa dels subjectes passius i arrendataris quan coincideixin les següents circumstàncies:
• Que hi hagi una o dues persones empadronades a l’habitatge.
• Quan els empadronats a l’habitatge tinguin més de 65 anys; en cas que hi hagi dues persones empadronades serà suficient que un en tingui més de 65 i l’altre més de 60.
• Que la suma de la darrera base imposable de l’IRPF:
- sigui inferior a 1,30 IPREM (Indicador Públic de Renta a Efectes Múltiples), pel cas d’un sol empadronat.
- sigui inferior a 2,25 IPREM, pel cas de dos empadronats

Poden sol·licitar la bonificació a la Seu electrònica municipal

-    Gran invalidesa
Gaudiran d’una bonificació del 30 % en la taxa els subjectes passius, el cònjuge del subjecte passiu i les persones arrendatàries quan coincideixin les següents circumstàncies:

•  Que tinguin reconeguda gran invalidesa o tinguin un 65% o més grau de discapacitat emès per la Generalitat de Catalunya.
•  Que l’import de la darrera base imposable de l’IRPF sigui inferior a 1,5 IPREM.
•  Que l’interessat estigui empadronat a l’habitatge.

Poden sol·licitar la bonificació a la Seu electrònica municipal

Altes
Neix amb la prestació del servei per tenir caràcter de recepció obligatòria, es considerarà que la prestació s’inicia:
• per als abonats al servei d'aigua, simultàniament amb la contractació del servei que serà notificada a l’Ajuntament per la companyia subministradora.
• per als que no es puguin connectar al servei d’aigua, amb la sol·licitud de la llicència de primera ocupació.
Excepcionalment, en els supòsits de declaració d’alta de la persona interessada o d’inspecció d’ofici, meritarà des del moment en que es tingui constància de la prestació del servei.

Altres:

-    Compostatge casolà
Per gaudir de la quota diferenciada pels habitatges adherits al projecte de compostatge casolà, és necessari disposar d’un compostador i presentar la sol·licitud per escrit abans del dia 30 de setembre. Aquesta quota s’aplicarà a l’exercici següent de la sol·licitud previ informe favorable del Consell Comarcal del Baix Empordà, organisme que realitza els tràmits de seguiment i inspecció dels usuaris per verificar el correcte funcionament del compostador.
Els contribuents estan obligats a comunicar a l’Ajuntament si deixen de fer el compostatge. En el cas que en una de les inspeccions anuals es detecti que no s’està realitzant el compostatge, es liquidarà la diferència entre la quota general i la de compostatge per l’exercici en curs i l’anterior.

eventis