Avisos

Recaptació

> Domiciliació d'impostos o taxes

L’obligat al pagament pot ordenar la domiciliació de rebuts de cobrament periòdic en un compte del qual és titular o en un compte d’un altre titular que, no essent l’obligat, autoritzi el pagament.

Es pot fer la domiciliació, sol·licitar modificacions de compte o donar de baixa la domiciliació en qualsevol moment. Si l’ordre de domiciliació no es tramita dos mesos abans de l’inici del període de cobrament, la domiciliació serà efectiva a partir de l’any següent. Advertir que si es produeix qualsevol alta / modificació de titular, objecte tributari, etc. s’haurà de sol·licitar expressament la seva ordre de domiciliació. La domiciliació té validesa indefinida mentre l’ordenant no n’indiqui l’anul·lació o el trasllat a un altre compte o entitat i ho posi en coneixement a l’ajuntament.

L’impagament reiterat dels rebuts domiciliats originarà la baixa de la domiciliació.

Poden sol·licitar la domiciliació a la Seu electrònica municipal

> Fraccionaments i ajornaments de deutes tributaris

L’Ajuntament podrà discrecionalment ajornar i/o fraccionar el pagament de deutes, tant en període voluntari com en període executiu, prèvia petició dels obligats, en els termes previstos a la Llei General Tributària i el Reglament General de Recaptació. Per la concessió de l’ajornament o fraccionament es valorarà el grau de compliment d’ajornaments o fraccionaments concedits amb anterioritat, així com l’existència de deutes en període executiu.

Es podran ajornar i/o fraccionar tots els deutes tributaris i altres de naturalesa pública a favor de l’Ajuntament sempre i quan el seu import sigui igual o superior a 150,00 euros. Per sota d’aquest import només es concedirà el fraccionament, amb caràcter excepcional si per part de l’Ajuntament es considera discrecionalment que és l’única forma d’efectuar el cobrament.

Els criteris generals per a la concessió d’ajornaments i/o fraccionaments de pagament, seran els següents:

a) Els deutes d’import entre 150,00 euros a 1.000,00 euros període màxim 6 mesos
b) Els deutes d’import entre 1.000,01 i 3.000,00 euros període màxim 1 any
c) Els deutes d’import entre 3.000,01 i 5.000,00 euros període màxim 18 mesos
d) Els deutes superiors a 5.000,01 euros període màxim 24 mesos.

Poden sol·licitar el pagament fraccionat a la Seu electrònica municipal

> Comunicació d'errors en les dades d'identificació a efectes de notificacions

El domicili fiscal dels obligats tributaris serà el domicili que s’hagi comunicat a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí mitjançant declaració expressa o d’acord amb les dades contingudes en documents derivats de la gestió dels tributs.

En cas de devolució reiterada de les notificacions per motiu de manca de dades, incorrecció en l’adreça o trasllat de la persona, es modificarà d’ofici el domicili fiscal i es tindrà per vàlida l’adreça on consti empadronat, en la del lloc on es produeixi el fet imposable o el domicili fiscal que consti a la base de dades de l’Agencia Tributària Estatal.

En tot cas, els obligats tributaris hauran de comunicar el seu domicili fiscal i el canvi del mateix i també posar de manifest els errors que poguessin observar en les comunicacions emeses des d’aquest Ajuntament.

Poden sol·licitar la correció de dades a la Seu electrònica municipal

 

eventis