Avisos

Registre Civil

El Registre Civil té com a objectiu deixar constància dels fets o actes relatius a les persones. S’hi inscriuen els naixements, matrimonis i defuncions, i tot allò que afecta a l’estat civil dels inscrits, com per exemple filiació, canvis de nom i cognoms, emancipació i habilitació d'edat, modificacions judicials de capacitat de les persones, nacionalitat i el veïnatge civil, pàtria potestat, tutela i altres representacions que fixa la llei.

Es poden demanar certificats sobre qualsevol de les inscripcions que consten en els arxius muncipals. Es pot fer la sol·licitud de manera presencial, telefònicament o a través de correu electrònic.

Més informació del Ministeri de Justícia

A continuació us detallem la documentació requerida per a tramitar els naixements i expedients de matrimoni.

Documentació necessària per a la inscripció de naixements:

  1. Qüestionari per a la declaració de naixement (imprès groc que donen a l'hospital). Omplert i firmat pel pare i la mare.
  2. Certificat emès per l'hospital de no haver inscrit el nadó a cap Registre Civil.
  3. Compareixença dels pares conforme no han registrat al nen/a en cap altre municipi, signada pel pare i la mare. Descarregar model de compareixença
  4. Volant d'empadronament del pare i/o mare.
  5. Llibre de família, si el tenen. En cas contrari se'ls n'expedirà un.
  6. DNI dels pares. En el cas d'estrangers, passaport o permís de residència.
  7. Carnet de Salut del nadó.
  8. Certificat de matrimoni, si s'escau, en el cas dels estrangers.

Documentació necessària per contraure matrimoni civil

1.     Certificat literal de naixement.
2.     Certificat d’empadronament dels ajuntaments de la localitat on s'ha residit en els últims dos anys que acrediti la residència durant el període esmentat.
3.    Fotocòpia del DNI dels dos contraents.
4.    Fotocòpia del DNI de dos testimonis.
5.     Fitxa amb informació dels testimonis.

En el cas que un dels promotors sigui divorciat:

1.     Certificat literal de matrimoni en el qual figuri l'anotació marginal de divorci.
2.     En el cas que un tribunal estranger hagués dictat la sentència de divorci, s'haurà  d'acreditar l'obtenció de l'exequàtur per la sala primera del Tribunal Suprem.

En el cas que un dels promotors sigui vidu:

1. Certificat literal de defunció de l’espòs/osa.

En el cas que un dels contraents sigui estranger:

1.     Haurà d'adjuntar la mateixa documentació abans esmentada, però  traduïda al català o castellà i legalitzada per les autoritats competents.
2.     Certificat de fe de vida i estat civil que indiqui si està solter, divorciat o vidu.
3.     A més a més, haurà de presentar un certificat del consolat o l'ambaixada del seu país a Espanya, en el qual s'especifiquin els requisits de capacitat per contraure  matrimoni que la seva legislació nacional exigeix.
4.     Si el promotor hagués residit en el seu país en els últims dos anys, haurà de presentar un certificat del consolat o l'ambaixada que determini si, de conformitat amb la legislació del seu país, és necessària o no la publicació d'edictes que anunciïn la pretensió de contraure matrimoni.

En el cas que un dels promotors tingui declarada la nul·litat del matrimoni anterior per un tribunal eclesiàstic:

1.     En aquest cas, s'haurà d'aportar un testimoniatge de la interlocutòria, dictada pel Jutjat de Primera Instància competent, que declari la conformitat de la resolució canònica amb el dret de l'Estat. La interlocutòria haurà de figurar, com a inscripció marginal, en el certificat literal de matrimoni de la persona interessada.

En el cas que un dels promotors sigui menor d'edat:

1.     Els menors d'edat només poden contraure matrimoni si estan EMANCIPATS (l'emancipació és possible a partir dels 16 anys).
2.     A partir dels 14 anys, els menors poden contraure matrimoni si ho autoritza el Jutge de Primera Instància.
3.     Els menors de 14 anys no poden contraure matrimoni en cap cas.

Observacions: La data i l’hora per a la celebració del matrimoni es notificarà una vegada s’hagi completat i aprovat l’expedient previ.

Responsable tècnic
Sra. Susanna Cama
Responsable polític
Sr. Jordi Colomí i Massanas
Dades de contacte
Adreça
Plaça de la Vila, 1
17257 Torroella de Montgrí
Horari
De 9 a 14 h, de dilluns a divendres
eventis