Avisos

Comissions Informatives

A les comissions informatives correspon l'estudi i el dictamen previs dels assumptes que s'han de sotmetre a la decisió del Ple, o de la Junta de Govern Local quan actuï per delegació del Ple. També poden intervenir en relació amb els assumptes que s'han de sotmetre a la Junta de Govern Local quan aquest òrgan els demani dictamen.

Les comissions informatives permanents són les següents:

  • Comissió Informativa d’Administració,  Serveis Generals i Serveis Econòmics
  • Comissió Informativa de Promoció del Territori, Promoció Econòmica i Turisme
  • Comissió Informativa de Cultura i Serveis a la Ciutadania

Composició:
-    President: l'Alcalde o el regidor en qui delegui.
-    Vocals: seran vocals tots els regidors i regidores que formen el plenari de la corporació. 
-   Secretari de la corporació.

Calendari de sessions:
Les comissions informatives permanents celebren sessió ordinària l’últim dijous de cada mes, a les hores següents:

  • Comissió Informativa d’Administració,  Serveis Generals i Serveis Econòmics: 8 hores
  • Comissió Informativa de Promoció del Territori, Promoció Econòmica i Turisme: 8.15 h
  • Comissió Informativa de Cultura i Serveis a la Ciutadania: 8.30 h

A causa de les vacances d’estiu i de les festes de Nadal, les sessions d’agost i de desembre es podran celebrar el penúltim dijous del mes, a la mateixa hora. En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, o es produeixi alguna circumstància degudament justificada, aquesta tindrà lloc el dia hàbil anterior, a la mateixa hora, o bé el dia que pugui convocar l'alcalde/alcaldessa, essent el més proper possible al dia de la celebració ordinària.

eventis