Avisos

Padró Municipal d'Habitants

El Padró Municipal d'Habitants és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi i constitueix una prova de la seva residència. Correspon als ajuntaments la seva creació, manteniment, revisió i custòdia; i a l'Institut Nacional d'Estadística (INE) la coordinació dels padrons de tots els municipis. A partir del 1998 s'obtenen xifres de població (a 1 de gener de cada any), que són declarades oficials pel Consell de Ministres (a finals d'any).

Es tracta d'un registre de dades personals regulat per la Llei de bases de règim local i la Llei de protecció de dades.

Són veïns d’un municipi les persones inscrites en el padró. Totes les persones (espanyols i estrangers) que visquin a Espanya estan obligades a inscriure’s en el padró del municipi on resideixen habitualment i, si resideixen en diversos municipis, en aquell municipi en què habitin més temps l’any.

Empadronament telemàtic:

Instruccions i documentació - empadronament telemàtic - Covid19 

Documentació que cal per empadronar-se i per fer canvi de domicili:

  1. DNI de l’interessat. En cas que sigui estranger, es pot utilitzar o bé el passaport o bé el NIE. Si són menors d’edat que no tenen DNI, s’ha de presentar el llibre de família.
  2. Document acreditatiu del domicili on es resideix, ja sigui l’escriptura de propietat o rebut del pagament de l’IBI, o bé contracte de lloguer, o l’últim rebut d’algun servei com la llum o l’aigua del domicili.
  3. Si la persona que es vol empadronar no és el propietari de la finca o titular del contracte de lloguer, haurà de venir acompanyat de la persona que ho sigui per tal que signi donant conformitat a l’empadronament.
  4. Si es tracta d’un menor d’edat que s’empadrona amb un dels dos progenitors, cal presentar un document d’autorització signat per l’altre progenitor. Descarregar document d'autorització per a l'empadronament de menors.pdf

Documentació que cal per sol·licitar un certificat o volant d’empadronament i/o convivència:

  1. DNI o document d’identitat de l’interessat.
  2. En cas que es demani un certificat o volant de convivència, cal presentar el DNI o document d’identitat o llibre de família de totes les persones que constin empadronades en el domicili.

Es poden sol·licitar els volants i certificats d’empadronament i convivència de manera telemàtica als següents enllaç: .

Responsable tècnic
Susanna Cama
Dades de contacte
Adreça
Plaça de la Vila, 1
17257 Torroella de Montgrí
Horari
De 9 a 14 h, de dilluns a divendres
eventis