Avisos

Serveis econòmics

Els Serveis Econòmics municipals engloben els departaments d’Intervenció i Tresoreria, Gestió Tributària i Recaptació i Cadastre.

La funció principal de la Intervenció municipal és el control i la fiscalització interna de la gestió econòmica, pressupostària i financera. Se centra en la confecció tècnica, el seguiment i el control del pressupost municipal. Aquest instrument econòmic i financer és l´eina bàsica per donar resposta a les necessitats de la vila a partir d’una distribució equilibrada dels recursos econòmics i financers. En el pressupost municipal s'han de veure reflectides quines seran les despeses i els ingressos de la corporació municipal al llarg de tot l'exercici pressupostari.

L’Estat de la liquidació del Pressupost, permet obtenir la informació necessària de com s’han executat les despeses i els ingressos i amb què s’ha gastat els recursos.

Una de les tasques importants dins de la Intervenció és la gestió de compres i el control de la despesa. La gestió de les factures i les relacions econòmiques amb els proveïdors són bàsiques per obtenir un període mitjà de pagament òptim.

La Intervenció emet informes en matèria econòmico-financera o pressupostària, s’encarrega de la coordinació de les funcions comptables de l’ens local, la redacció del Compte General i de donar compte dels seus estats comptables a les diferents Administracions Públiques.

Una de les altres funcions és l’elaboració de les ordenances fiscals, que són les normes que aprova l’Ajuntament per regular els tributs municipals: impostos, taxes, preus públics i contribucions especials.

La Tresoreria administra els recursos financers i realitza els cobraments i pagaments de l’entitat. S’encarrega de l’execució del Pla de Disposició de Fons, de la custòdia de valors i dels serveis de Recaptació, tant en període en voluntària com en període en executiva.

La Gestió Tributària quantifica i determina el deute tributari (a través de padrons, liquidacions i autoliquidacions) dels impostos, taxes, preus públics i contribucions especials. També tramita el reconeixement i comprovació dels beneficis fiscals, verificació de dades tributàries, devolucions tributàries, emissió de certificats tributaris i el manteniment dels padrons tributaris, així com l’atenció al públic pel que fa a informació i assistència tributària.

L’oficina del Cadastre s’encarrega de mantenir els registres dels béns immobles i l’alteració de les seves característiques (les dades físiques, econòmiques, de situació, de superfície, de valor, de referència, etc... )

Així mateix, l’Àrea de Serveis Econòmics  dóna assessorament a la resta de les àrees en temes de contingut econòmic i pressupostari.

Gestió Tributària i Recaptació

Pressupost

Gestió econòmica

Notícies Relacionades
23.11.2023

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha aprovat el pressupost municipal per al 2024, que serà de 25,4 milions d'euros, un 16 % (3,5 milions)... (Llegir més)

21.03.2023

La Universitat Rovira i Virgili confirma que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí ha interpretat i aplicat correctament, tant el conveni com la... (Llegir més)

16.01.2023

Seguidament, podreu informar-vos de les bonificacions fiscals previstes a les ordenances fiscals de l'any 2023, els criteris d'obtenció, els... (Llegir més)

16.12.2022

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha aprovat el pressupost municipal per al 2023, que serà de 21,9 milions d'euros, un 10,61 % superior al de... (Llegir més)

17.12.2021

El Ple de Torroella de Montgrí va aprovar anit els pressupostos municipals per al 2022, que pugen a un total de 19.800.000 euros i mantenen la... (Llegir més)

13.01.2021

Seguidament, podreu informar-vos de les bonificacions fiscals previstes a les ordenances fiscals de l'any 2021, els criteris d'obtenció, els... (Llegir més)

Responsable tècnic
Sr. Jordi Estragó i Castelló (Interventor)
Responsable polític
Sr. Josep Martinoy i Casademont
Dades de contacte
Adreça
Plaça de la Vila, 1- 17257-Torroella de Montgrí
Horari
De 9 a 14 h, de dilluns a divendres
eventis