Avisos

Impost sobre béns immobles (IBI)

L’IBI (Impost sobre Béns Immobles) és un tribut directe que grava el valor dels béns immobles, rústics i urbans i de característiques especials, tals com un pis, una plaça d'aparcament, un local, un solar...

L’obligat al pagament serà la persona física o jurídica que l’1 de gener és titular dels següents drets en un bé immoble:
- D'una concessió administrativa.
- D'un dret real de superfície.
- D'un dret real d'usdefruit.
- Del dret de propietat.

En cas de transmissió, el nou propietari haurà de pagar l'impost a partir de l’any següent a la data d’adquisició del bé immoble.
El pagament de l’IBI és anual. Podeu consultar la data de cobrament en el calendari fiscal de cada exercici.

Bonificacions

-    Pagament avançat
Si sol·liciteu el pagament per domiciliació bancària el dia 15 de març de cada any gaudireu d’una bonificació del 3 per cent. S’ha de sol·licitar abans del 31 de gener. Aquesta bonificació és acumulable amb les següents.  

Model instància per a sol·licitar el pagament avançat

-    Famílies nombroses
Bonificació del 50 % en la quota íntegra de l’impost pels subjectes passius que ostentin la condició de família nombrosa. Només per a l’habitatge habitual de la família nombrosa en la qual hauran d’estar empadronats i sempre que els ingressos de la unitat familiar siguin inferiors a 36.000 euros anuals. S’ha de sol·licitar abans del 31 de gener.

Model d’instància per a sol·licitar aquesta bonificació

-    Per a instal·lació en els habitatges de mesures d'estalvi energètic

Bonificació del 50 % en la quota íntegra de l’impost dels béns que tinguin ús exclusiu d’habitatge, en els quals s’hagi instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinents del sol, durant els cinc períodes impositius següents a la instal·lació, segons les condicions:
-    Que les instal·lacions no vinguin imposades per les ordenances municipals o altra normativa aplicable.
-    Que els col·lectors estiguin homologats per l’Administració competent.
-    Que s’hagi obtingut la llicència d’obres per a la seva instal·lació.
-    S’ha de sol·licitar abans del 31 de desembre de l’exercici anterior.

Declaració-comunicació de l'adquisició d'una finca
Els adquirents de les finques, objecte d'imposició de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, estan obligats a comunicar a l'Ajuntament la transmissió de la finca segons estableix l'article 110.6 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

eventis