Avisos

Taxa de la recollida, transport i eliminació d’escombraries comercials

 Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de gestió de residus comercials, la prestació dels següents serveis:

a) Recollida, transport i eliminació de residus comercials no perillosos.
b) Recollida, transport i eliminació de residus domèstics generats per les indústries.

A aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials els generats per l’activitat pròpia del comerç, al detall i a l’engròs, l’hostaleria, els bars, els mercats, les oficines i la resta del sector serveis, així com els residus originats a la indústria que, d’acord amb la llei de residus, tenen la consideració d’assimilables als municipals.

-    Alta
La taxa per la prestació del servei de recollida, transport i eliminació de residus comercials es merita en la data de la sol·licitud de la llicència d’activitats o en la data que es tingui constància que s’està exercint l’activitat.

-    Bonificacions

> Activitats complementàries
Les activitats complementàries que es desenvolupen dins del mateix local, que presten serveis vinculats a l’activitat principal, gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota. S’entendrà com a activitat complementària la que presti serveis a l’activitat principal dins del mateix local.
> Activitats desenvolupades a l’habitatge familiar o que consti com a domicili tributari
Les activitats o serveis desenvolupats per professionals o artistes en l’habitatge de caràcter familiar en el qual hi estiguin empadronats, tributarà per la tarifa que correspongui, segons l’epígraf, amb una bonificació del 60%.
Els serveis o activitats que tinguin com a domicili tributari l’habitatge unifamiliar i es desenvolupin fora del domicili tributari, tributaran per la tarifa de comercials, segons l’epígraf que correspongui, amb una bonificació del 60%.
> Utilització de gestors autoritzats de residus
Podran gaudir d’una bonificació de fins al 50% de la quota, les activitats industrials i comercials que acreditin la utilització d’un o varis gestors autoritzats de residus assimilables als municipals, per tal de garantir un correcte procés de recollida, transport i eliminació dels mateixos, independents dels serveis municipals. La quantia de la bonificació dependrà de les tipologies de residus generat per l’activitat i dels certificats de gestió dels mateixos que es presentin i requerirà d’un informe previ de l’àrea de Serveis Municipals. S’admetran els certificats d’empreses autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya.
El certificat s'haurà de presentar cada any abans del dia 28 de febrer.
> Per recollida selectiva de comerços
A. Les activitats d’hostaleria, restaurants, bars, cafeteries, i altres activitats que per la seva pròpia activitat generin un tipus de residu que l’Ajuntament hagi establert una recollida separada de la recollida domiciliària i que estiguin adherits a la recollida porta a porta comercial podran gaudir d’una bonificació de la següent manera:

  • Recollida porta a porta cartró: 2,00 %
  • Recollida porta a porta vidre (contenidor propi) 8,00 %
  • Recollida envasos (contenidor propi) 2,00 %
  • Recollida porta a porta d’orgànica (contenidor propi) 8,00 %

Aquestes bonificacions poden ser acumulables, depenent del la fracció que genera l’establiment sol·licitant.
B. En el cas dels supermercats de més de 900 m2 que estiguin adherits a la recollida porta a porta comercial, enlloc de les bonificacions del punt A, podran gaudir de les següents bonificacions:

  • Recollida porta a porta cartró: 7,50 %
  • Recollida envasos (contenidor propi) 7,50 %
  • Recollida porta a porta d’orgànica (contenidor propi) 30,00 %

Aquestes bonificacions poden ser acumulables, depenent del la fracció que genera l’establiment sol·licitant
D. Els establiments comercials que no estiguin dins de la zona on es realitzi el servei de recollida porta a porta de cartró i on no es pugui realitzar el servei de recollida porta a porta de vidre i per tant hagin de dipositar els residus en els diferents contenidors del carrer, aquests establiments gaudiran d’una bonificació de l’1% de la quota de la taxa d’escombraries sempre que no hagin rebut cap sanció o avís.
Per tal de gaudir d’aquesta bonificació els establiments s’hauran de donar d’alta d’aquest servei posant-se en contacte amb l’àrea de serveis municipals de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí-L’Estartit. Aquesta bonificació s’inclourà en el rebut de l’exercici següent.
-----------------------------------
El termini per a la presentació de la sol·licitud de bonificació dels supòsits 1, 2, 3 i 4 serà fins el dia 28 de febrer. En el supòsit 5 serà fins a final d’any i entrarà en vigor l’exercici següent.

Les bonificacions regulades en els apartats anteriors no seran acumulables i s’aplicarà la més beneficiosa per a la persona interessada.

-    Pagament avançat
Gaudiran d’una bonificació del 3 per cent de la quota els contribuents que sol·licitin pagar per domiciliació bancària el dia 15 de maig de cada any. Per gaudir d’aquesta bonificació s’ha de sol·licitar cada any abans del dia 28 de febrer. Aquesta bonificació és acumulable a les anteriors.

Poden sol·licitar el pagament avançat a la Seu electrònica municipal

eventis