Recaptació

> Calendari del contribuent

S’estableix el següent calendari fiscal de cobrament dels padrons dels tributs de venciment periòdic:

a) Impost sobre vehicles de tracció mecànica: de l’7 de febrer al 15 d’abril de l’any corresponent.
b) Impost sobre béns immobles: de l’1 de juny al 7 d’agost de l’any corresponent.
c) Taxa de recollida i eliminació d’escombraries domiciliàries i taxa de sanitat preventiva i desinsectació: es cobrarà trimestralment, juntament amb el rebut del servei municipal de l’aigua. En els supòsits en que no s’hagi pogut vincular el rebut de la taxa amb cap pòlissa de subministrament d’aigua serà de l’1 de juny al 7 d’agost de l’any corresponent.
d) Taxa de cementiri: de l’1 de juny al 7 d’agost de l’any corresponent.
e) Impost sobre activitats econòmiques: de l’1 d’agost al 14 d’octubre l’any corresponent.
f) Taxa de recollida i eliminació d’escombraries industrials i comercials i taxa de sanitat preventiva i desinsectació industrial i taxa pel servei de vigilància, conservació i manteniment del clavegueram dels càmpings: de l’1 d’agost al 14 d’octubre de l’any corresponent.
g) Taxa per les entrades de vehicles a través de voreres i les reserves de la via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies: de l’1 de juny al 7 d’agost de l’any corresponent.
h) Taxes del mercat de Torroella de Montgrí (ocupació de via pública i escombraries industrials):
- Primer Semestre: de l’1 de març al 2 de maig de l’any corresponent
- Segon Semestre: de l’1 d’agost al 2 d’octubre de l’any corresponent
i) Taxa d’escombraries industrials i comercials del Mercat de l’Estartit: de l’1 d’agost al 2 d’octubre de l’any corresponent.
j) Taxa per l’ocupació de la via pública: de l’1 de juliol al 5 de setembre de l’any corresponent.
k) Taxa d’escombraries industrials i comercials i la taxa de sanitat preventiva i desinsectació industrial corresponents a les ocupacions de via pública autoritzades per l’EMD de l’Estartit, de l’1 d’agost al 14 d’octubre de l’any corresponent.

 

> Domiciliació d'impostos o taxes

L’obligat al pagament pot ordenar la domiciliació de rebuts de cobrament periòdic en un compte del qual és titular o en un compte d’un altre titular que, no essent l’obligat, autoritzi el pagament.

Model d’instància de sol·licitud de domiciliació bancària

> Fraccionaments i ajornaments de deutes tributaris

L’Ajuntament podrà discrecionalment ajornar i/o fraccionar el pagament de deutes, tant en període voluntari com en període executiu, prèvia petició dels obligats, en els termes previstos a la Llei General Tributària i el Reglament General de Recaptació. Per la concessió de l’ajornament o fraccionament es valorarà el grau de compliment d’ajornaments o fraccionaments concedits amb anterioritat, així com l’existència de deutes en període executiu.

Es podran ajornar i/o fraccionar tots els deutes tributaris i altres de naturalesa pública a favor de l’Ajuntament sempre i quan el seu import sigui igual o superior a 150,00 euros. Per sota d’aquest import només es concedirà el fraccionament, amb caràcter excepcional si per part de l’Ajuntament es considera discrecionalment que és l’única forma d’efectuar el cobrament.

Els criteris generals per a la concessió d’ajornaments i/o fraccionaments de pagament, seran els següents:

a) Els deutes d’import entre 150,00 euros a 1.000,00 euros període màxim 6 mesos
b) Els deutes d’import entre 1.000,01 i 3.000,00 euros període màxim 1 any
c) Els deutes d’import entre 3.000,01 i 5.000,00 euros període màxim 18 mesos
d) Els deutes superiors a 5.000,01 euros període màxim 24 mesos.

Model d’instància de pagament fraccionat

> Comunicació d'errors en les dades d'identificació a efectes de notificacions

El domicili fiscal dels obligats tributaris serà el domicili que s’hagi comunicat a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí mitjançant declaració expressa o d’acord amb les dades contingudes en documents derivats de la gestió dels tributs.

En cas de devolució reiterada de les notificacions per motiu de manca de dades, incorrecció en l’adreça o trasllat de la persona, es modificarà d’ofici el domicili fiscal i es tindrà per vàlida l’adreça on consti empadronat, en la del lloc on es produeixi el fet imposable o el domicili fiscal que consti a la base de dades de l’Agencia Tributària Estatal.

En tot cas, els obligats tributaris hauran de comunicar el seu domicili fiscal i el canvi del mateix i també posar de manifest els errors que poguessin observar en les comunicacions emeses des d’aquest Ajuntament.

> Certificat de Béns

Model d’instància de certificat de béns

Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi n'acceptes l'ús. Més info
ACCEPTAR
eventis