Avisos

Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

L’impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe que grava la titularitat dels vehicles d’aquesta naturalesa, aptes per a circular per les vies públiques, qualsevol que sigui la seva classe i categoria.

-    Alta
En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan aquests es reformin de manera que s’alteri la seva classificació a efectes d’aquest impost, els subjectes passius presentaran, davant l’oficina gestora corresponent, en el termini de trenta dies que es comptaran des de la data d’adquisició o de reforma, una declaració-liquidació segons el model establert per l’Ajuntament, que contindrà els elements de la relació tributària imprescindibles per a la liquidació normal o complementària que correspongui i la realització de la mateixa. S’acompanyarà la documentació acreditativa de la seva compra o modificació, el certificat de les seves característiques tècniques i el document nacional d’identitat o el codi d’identificació fiscal del subjecte passiu.

Simultàniament a la presentació de la declaració, el subjecte passiu ingressarà l’import de la quota resultant, que tindrà caràcter de liquidació provisional.

En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per trimestres naturals i s’abonarà la que correspongui als trimestres que queden per transcórrer de l’any, inclòs aquell en què hagi tingut lloc l’adquisició.
En els casos d’adquisició d’un vehicle a un tercer, quan l’adquisició tingui lloc en un exercici diferent a aquell en el qual es va anotar la baixa temporal també es prorratejarà la quota per trimestres naturals en els mateixos termes que en l’apartat anterior.

-    Baixa

En els casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es prorratejarà la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de la quota corresponent als trimestres de l’any que han transcorregut des de la meritació de l’impost fins a la data en què es produeixi la baixa en el Registre de Trànsit, inclòs aquell en el qual té lloc la baixa.

-    Bonificacions

- Podran gaudir d’una bonificació del 100% de la quota de l’impost els vehicles històrics als quals fa referència l’article 1 del Reglament de Vehicles històrics (Reial decret 1247/1995, de 14 de juliol). El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificat de la catalogació com a tal per l’òrgan competent de la comunitat autònoma.

- Podran gaudir d’una bonificació del 100% de la quota de l’impost aquells vehicles que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys, a comptar des de la data de la seva fabricació; si aquesta no es conegués es prendria com a tal la de la seva primera matriculació o, si no fos possible, la data en què varen deixar de ser fabricats el tipus de vehicle o la seva variant.

- Podran gaudir d’una bonificació del 40% de la quota de l’impost els turismes elèctrics així com aquells que les emissions oficials de CO2 no superin els 120 g/Km, la qual cosa s’acreditarà amb el certificat emès a l’efecte pel fabricant o importador o amb la tarja d’inspecció tècnica en el cas que hi consti.

-    Exempcions

- Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que, per construcció, no puguin aconseguir en el pla una velocitat superior a 45 km/h, projectats i construïts especialment (i no merament adaptats) per a l’ús de persones amb alguna disfunció o incapacitat física.

- Els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, mentre es mantinguin les circumstàncies, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com a aquells destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalidesa aquelles que tinguin aquesta condició legal en un grau igual o superior al 33 per 100, o que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa.

Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran en els subjectes passius beneficiaris de les mateixes per a més d’un vehicle simultàniament.

Per poder gaudir d’aquesta exempció, els interessats hauran d’aportar el certificat de la minusvalidesa emès per l’òrgan competent i signar una declaració on s’especifiqui que el vehicle serà conduït per la persona amb discapacitat o bé serà destinat al seu transport.

- Els autobusos, microbusos i altres vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.

- Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària que disposin de cartilla d’inspecció agrícola.

Per a poder gaudir de les exempcions previstes i de les bonificacions esmentades, els subjectes passius hauran de sol·licitar (instància general) la seva concessió fins el 31 de gener, indicant les característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici.

-    Canvi de domicili del permís de circulació del vehicle

Per a canvis de domicili del permís de circulació del vehicle, l’ajuntament de Torroella de Montgrí té conveni amb la Prefectura de Trànsit. Trobareu la informació de la documentació que cal aportar a:
https://sede.dgt.gob.es/es/tramites-y-multas/permiso-de-conduccion/cambio-domicilio

Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi n'acceptes l'ús. Més info
ACCEPTAR
eventis