Avisos

Planejament derivat

1.2    PLANEJAMENT DERIVAT

1.2.1    PLANS PARCIALS URBANÍSTICS
1.    Pla Parcial ASU-5 Mas Moreu
2.    Pla Parcial ASU-6 Camps d’en Bataller
3.    Pla Parcial ASU-1 Mas Déu

1.2.2    PLANS DE MILLORA URBANA / UNITATS D’ACTUACIÓ
1.    Pla Especial de Millora Urbana 4 Països Catalans
2.    Estudi de Detall de la Unitat d’actuació UA12E Entrada de l’Estartit
3.    Pla de Millora Urbana de definició volumètrica Hotel Can Miquel de Montgó
4.    Pla de Millora Urbana de definició volumètrica de la zona F3 de la unitat d'actuació UA9Ta
5.    Pla de Millora Urbanan PEM-2 Carrer Illes de l'Estartit
6.    Pla de Millora Urbana del Palau lo Mirador

1.2.3    PLANS ESPECIALS
1.    Pla Especial del Port de l'Estartit
1b. Modificació puntual del Pla Especial de protecció del port de l'Estartit dins l'àmbit portuari
2.    Pla Especial del Molí del Mig
2b. Modificació del Pla Especial del Molí del Mig
3.    Pla Especial Can Brancós
4.    Pla Especial Sòl Ric
5.    Pla Especial Mas la Galera
6.    Pla Especial Reordenació d’infrastructures i intervenció ambiental al turisme rural del Mas d'en Bou
7.    Pla Especial del catàleg de masies i cases de pagès en sòl no urbanitzable.
7b. Modificació del Pla Especial del Catàleg de Masies i cases de pagès  en relació a l'ús hoteler.
7c. Modificació puntual de la fitza número 53 "Mas Roig" del Pla Especial del catàleg de masies i cases de pagès
8.    Pla especial del projecte de nova línia subterrània 25 kV unió xarxes 25 kV polígon i camí vell 
9. Pla Especial Urbanístic la Pedrera - La Bolleria
10. Pla Especial urbanístic del camping Delfin Verde (PEP-6)
10.b. Modificació núm. 1 del Pla Especial Delfin Verde
10.c Modificació  núm.2 del Pla Especial Delfín Verde
11. Pla especial urbanístic de desenvolupament de regulació dels usos del "Centre Roma"-PEM3

1.2.4    ESTUDIS DE DETALL
1.    Estudi de Detall Hotel Torre Gran
2.    Estudi de Detall de 5 parcel•les a la Creu de la Rutlla
3.    Estudi de Detall de 7 parcel•les a la Creu de la Rutlla
4.    Estudi de Detall 1 La Muralla
5.    Estudi de Detall 2 Carreró de la Bàscula
6.    Estudi de Detall carrer Coll d’en Garrigàs
7.    Estudi de Detall carrer Santa Margarida, 13 / Olivar, 24
8.    Estudi de Detall Carrer Falcó 19, Mas Pinell
9.    Estudi de Detall carrer Andorra, Maresme,  Heemstede
10.  Estudi de Detall de 4 habitatges al carrer Heemstede
11.  Estudi de Detall Palau lo Mirador, implantació cuina
12.  Estudi de Detall Carrer Cuereta, 3. Mas Pinell
13.  Estudi de Detall Mas Pinell 16
14.  Estudi de Detall 3 Torrent d’en Planes. Carrer Barcelona
15.  Estudi de Detall carrer Palmeres 40-42-44, Torre Gran
16.  Estudi de Detall carrer Palmeres 76, Torre Gran / Annex del projecte
 

1.2.5    ALTRES

1. Trama urbana consolidada (TUC)

eventis