Avisos

Pla General

1.1. PLA GENERAL

1.1.1. PLA GENERAL
1.   Revisió-adaptació del Pla General  Municipal d’Ordenació (2002)
2.   Correcció d'errades de la revisió del Pla General a la urbanització Torre Vella i a la rotonda del carrer del Vent. (2003)
3.   Correcció d'errades del Pla General per a l’aprofitament urbanístic de la zona Creu de Rutlla. (2003)

1.1.2.  MODIFICACIONS PUNTUALS DEL PGMO
1.    Modificació puntual a l’Àmbit del PEM-4 Països Catalans
2.    Modificació puntual en relació amb la regulació de l’ús hoteler de l’Estartit.
3.    Modificació puntual en relació a la parcel•la de l’Hospital de pobres i malalts.
4.    Modificació puntual en l’àmbit de 10 parcel•les situades al carrer Jaume I.
5.    Modificació puntual en relació a la regulació urbanística del Polígon industrial.
6.    Modificació puntual en relació amb l’ordenació i protecció de la façana sud de la vila.
7.    Modificació puntual d’Ordenació Torrent Mas Ayats.
8.    Modificació puntual relatiu a la Zona d’entrada de Torroella per la carretera de Sant Jordi Desvalls
9.    Modificació puntual en l’Àmbit de dues zones verdes de la urbanització els Griells.
10.  Modificació puntual al carrer Assutzena, núm. 22 de la urbanització els Griells.
11.  Modificació puntual en el Camí del Mas Blanch del sector industrial.
12.  Modificació puntual en la zona del Cementiri Municipal.
13.  Modificació puntual en els usos de les zones IM i GI del polígon industrial.
14.  Modificació puntual en el sector de la façana sud relativa a la delimitació del Pla Especial de l’Àrea Residencial Estratègica (ARE).
15.  Modificació puntual per destinar a Equipaments la finca de l’arxiu municipal situada al C/ Hospital, 18.
16.  Modificació puntual a la zona d’equipaments del carrer Eivissa de l'Estartit.
17.  Modificació puntual referent als usos de la zona MA (Carretera de Sant Jordi).
18.  Modificació puntual per al canvi d'espais lliures i equipaments per a la implantació de l'estació d'autobusos.
19.  Modificació puntual al Mas d'en Bou.
20.  Modificació puntual per al canvi de sistema d’actuació al polígon PE03 Torre Moratxa, de l’Estartit.
21. Modificació puntual per ampliació de la ocupació del soterrani en els eixamples suburbans (clau S). Article 162

22. Modificació del Pla general referent a la cota de la planta baixa per raons d'inundabilitat i de topografia.
23. Modificació de la disposició transitòria 1a del pla general per a l'adaptació a la Llei 2/2011.
24. Modificació del Pla general referent a la regulació complementària a l'ús hoteler en sòl no urbanitzable.
25. Modificació puntual referent a la regulació de les estructures de tendals a l'espai privat de les zones classificades per a blocs (clau CB i PB)
26. Modificació puntual dels articles 242 i 247 de la normativa del PGMO en relació a la millora de la gestió de la zona de sòl rural forestal
27. Modificació puntual de la normativa del PGMO en relació a les edificacions existents en Volum disconforme
28. Modificació puntual referent a la regulació i compensació entre verd privat Jpr i zones edificables X3r entre els carrers Escoles, Pont Nou i el Torrent d’en Planes
29. Modificació puntual del PGMO a l'àmbit de la subzona d'edificis protegits, clau AHP
30. Modificació puntual de la normativa de la zona de protecció agrícola del PGOU
31. Modificació puntual del PGOU respecte la correcció de traçat del camí del pas del Roig
32. Modificació puntual del PGOU a l’àmbit del PEO4 i PEO9
33. Modificació puntual de l'article 153 i 155 de la normativa del PGMO
34. Modificació puntual del PGOU a la zona de la Creu de la Rutlla
35. Modificació puntual de l'article 9 de la normativa del Pla Especial de la millora urbanan PEM-2 carrer Illes de l'Estartit
36. Modificació puntual del PGOU a la UA28T Creuament de la Granja

eventis