Avisos

Urbanisme

Regidor: Jordi Oliver i González

Per demanar cita: 972 75 81 12 (ext. 134) - joliver@torroella-estartit.cat

Promoció del Territori / Urbanisme:

 • Planejament urbanístic derivat, instruments d’execució i gestió urbanística.
 • Projectes i execució d’obres d’edificis públics.
 • Projectes i execució d’obres civils i d’urbanització de les vies públiques.
 • Xarxes de serveis públics de telecomunicacions.
 • Obres i pavimentació de les vies públiques.
 • Oficina tècnica.
 • Desenvolupament, reforma i rehabilitació dels nuclis antics.
 • Activitats i obertures.
 • Seguiment sanitari d’establiments (tret de les piscines d’ús públic).
 • Prevenció de la contaminació acústica.
 • Llicències d’ocupació de via pública.
 • Accessibilitat, eliminació de barreres arquitectòniques i mobilitat de les persones.
 • Conservació del vialer
 • Execucions subsidiàries
 • Planificació i control urbanístic del municipi: planejament general i territorial i llicències d'obres.
 • Disciplina urbanística
 • Exercici de la potestat sancionadora amb matèria d'urbanisme
 • Control i seguiment de quotes urbanístiques i contribucions especials
 • Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya
 • Normativa urbanística d'imatge
eventis