Avisos

Promoció Econòmica i Desenvolupament, Comunicació, Seguretat Ciutadana i Hisenda

Regidor: Josep Martinoy i Casademont

Per demanar cita: 972 75 81 12 (ext. 134)  - jmartinoy@torroella-estartit.cat

Seguretat ciutadana:

- Policia local:

 • Vigilància i ordenació del trànsit i circulació.
 • Seguretat i protecció de persones i béns.
 • Policia de platja.
 • Gestió de les zones de càrrega i descàrrega.
 • Llicències de guals

- Protecció civil:

 • Execució del Pla d’emergències municipal.
 • Incendis i salvaments.
 • Inundacions i emergències.

Mobilitat urbana:

 • Taxis.
 • Transport públic.
 • Pla d’aparcaments.
 • Zona blava.
 • Exercici de la potestat sancionadora en matèria de trànsit i zones blaves.

Serveis Econòmics:

 • Gestió tresoreria i ordenació de pagaments: planificar i dirigir i el maneig i custòdia de fons, valors i efectes de l’Entitat Local, de conformitat amb allò establert per les disposicions legals vigents.
 • Planificar, dirigir i coordinar els serveis recaptadors.
 • Donar les directrius per coordinar els recursos humans, econòmics i materials que estiguin al seu càrrec per tal d’assegurar els seus objectius i programes.
 • L’elaboració del pressupost municipal, l’execució pressupostària d’ingressos i despeses, ordenar la incoació dels expedients de modificació de crèdit, aprovar les modificacions de pressupost que no siguin competència del Ple, l’aprovació de la liquidació del pressupost, la rendició dels comptes anuals.
 • Impuls de la recaptació tant en voluntària com en executiva i de la gestió del servei de cadastre municipal.
 • Aprovació de liquidacions tributaries, aprovació dels padrons de taxes i preus públics, exercir les potestat de comprovació, investigació i sanció mitjançant el servei d’inspecció de tributs, aprovar els plans d’inspecció de tributs, reconeixement i denegació d’exempcions, bonificacions i no subjeccions de tributs i preus públics, la resolució dels recursos i reclamacions inclosa la facultat d’anul·lació de liquidacions, declaració de la prescripció, fallit i insolvència dels deutes tributaris i de preus públics, resolució dels expedients de devolucions d’ingressos, concessió i denegació dels ajornaments i fraccionaments de pagaments, resolució de les peticions desuspensió de tributs i preus públics. L’execució d’avals, la resolució dels expedients de reintegraments del cost dels avals i altres garanties. L’expedició de certificacions de descobert. Resolució de les peticions de subministrament d’informació sobre les bases de dades de drets públics.

Promoció econòmica:

 • Promoció industrial.
 • Desenvolupament de la promoció econòmica del municipi.
 • Desenvolupament de les diverses fires que no estiguin atribuïdes específicament a un altre regidor.
 • Foment de l’activitat industrial.
 • La seguretat industrial.
 • Foment de la innovació.
 • Energia i mines.
 • L'economia social, les cooperatives i l'autoempresa.
 • Les relacions laborals i la inspecció de treball.
 • Foment de l’ocupació.

Gestió de l’Espai Medes:

 • Direcció, coordinació i seguiment de la construcció i futur funcionament de l’edifici de l’Espai Medes.

Dinamització econòmica de l’Espai Ter:

 • Direcció, coordinació i impuls econòmic del funcionament de l’equipament de l’Espai ter.
 • Direcció de la comunicació i difusió pública de l’Espai Ter.

Comunicació:

 • Proposta de definició i direcció de la política informativa de l’Ajuntament en col·laboració amb la comunicació i avaluació periòdica de la mateixa.
 • Elaboració, seguiment i avaluació de plans de comunicació, tant interna com externa, per a la difusió dels missatges institucionals.
 • Gestió dels recursos econòmics de l’Ajuntament dedicats a la comunicació.
 • Implantació i seguiment de la imatge corporativa de l’Ajuntament.
 • Gestió de les relacions institucionals en l’àmbit de la comunicació.
 • Pla de comunicació interna.

 

eventis