Avisos
18/03/2019
Avui, dilluns 18/03/19, a les 13 h, a la plaça Pere Rigau, es farà un minut de silenci per condemnar els atemptats de Nova Zelanda.

Pressupost municipal

Trobareu informació detallada sobre la gestió econòmica municipal al Portal de Transparència de Torroella de Montgrí clicant aquí.


Els principis bàsics d’un pressupost:
• Anualitat – Han de coincidir amb l’any natural.
• Unitat – Només hi ha un pressupost per a l’exercici.
• Universalitat – Han de contenir totes les despeses i ingressos de l’administració.
• Equilibri – S’han d’aprovar sense dèficit inicial.
• Especialitat – Les despeses només poden destinar-se a allò que s’ha previst en el pressupost.
• No afectació – Els recursos serveixen per satisfer un conjunt d’obligacions, excepte les despeses amb ingressos afectats.
• Estabilitat – Ha de reflectir una situació d’equilibri o superàvit pressupostari.
• Transparència – Han de contenir la informació necessària per verificar el compliment de la llei.

Àmbit d’ingressos:
• Classificació dels Capítols en l’àmbit dels ingressos:
      – Ingressos corrents:
• Capítol 1 : Impostos directes (plusvàlues)
• Capítol 2 : Impostos indirectes (Impost sobre construccions)
• Capítol 3 : Taxes i altres ingressos (Llicències, ocupacions del sòl…)
• Capítol 4: Transferències corrents (DIBA, St. Cugat, subvencions diverses)
• Capítol 5 : Ingressos patrimonials (Concessions)

      – Ingressos de capital:
• Capítol 6 : Alienació d’inversions reals
• Capítol 7 : Transferències de capital (subvencions per inversió, PUOSC, Xarxa Barcelona)
      –Operacions financeres:
• Capítol 8 : Actius financers (Devolució de bestretes i romanent)
• Capítol 9 : Passius financers (Prèstecs)

Àmbit de les despeses:
• Classificació dels Capítols en l’àmbit de les despeses:
– Capítol 1: Personal
– Capítol 2: Provisió de serveis
– Capítol 3: Despeses financeres
– Capítol 4: Transferències corrents
– Capítol 6: Inversions
– Capítol 7: Transferències de capital (inversions)
– Capítol 8: Actius financers (Bestretes de personal)
– Capítol 9: Passius financers (amortització de prèstecs)

Pressupost ordinari versus extraordinari:
• Pressupost ordinari: la despesa corrent per al funcionament del nostre dia a dia
• Pressupost extraordinari: és el pressupost de les inversions anuals.
• El pressupost total: ordinari + extraordinari

Equilibri pressupostari:
• Per aconseguir un pressupost equilibrat les despeses ordinàries han de ser finançades amb ingressos ordinaris.
• I les inversions han de ser finançades amb endeutament, recursos propis o subvencions.

Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi n'acceptes l'ús. Més info
ACCEPTAR
eventis