Avisos

Secretaria, Hisenda, Serveis municipals, Administració electrònica, Transparència i Bon govern

Alcalde: Josep Ma Rufí i Pagès

Per demanar cita: 972 75 81 12 (ext. 134) - alcaldia@torroella-estartit.cat

Alcaldia

 • Coordinació de totes les àrees d’actuació

Secretaria

 • Coordinació dels serveis centrals i d’assessorament legal de la corporació.

  Hisenda
 • Gestió tresoreria i ordenació de pagaments: planificar i dirigir i el maneig i custòdia de fons, valors i efectes de l’Entitat Local, de conformitat amb allò establert per les disposicions legals vigents.
 • Planificar, dirigir i coordinar els serveis recaptadors.
 • Donar les directrius per coordinar els recursos humans, econòmics i materials que estiguin al seu càrrec per tal d’assegurar els seus objectius i programes.
 • L’elaboració del pressupost municipal, l’execució pressupostària d’ingressos i despeses, ordenar la incoació dels expedients de modificació de crèdit, aprovar les modificacions de pressupost que no siguin competència del Ple, l’aprovació de la liquidació del pressupost, la rendició dels comptes anuals.
 • Impuls de la recaptació tant en voluntària com en executiva i de la gestió del servei de cadastre municipal.
 • Aprovació de liquidacions tributaries, aprovació dels padrons de taxes i preus públics, exercir les potestat de comprovació, investigació i sanció mitjançant el servei d’inspecció de tributs, aprovar els plans d’inspecció de tributs, reconeixement i denegació d’exempcions, bonificacions i no subjeccions de tributs i preus públics, la resolució dels recursos i reclamacions inclosa la facultat d’anul·lació de liquidacions, declaració de la prescripció, fallit i insolvència dels deutes tributaris i de preus públics, resolució dels expedients de devolucions d’ingressos, concessió i denegació dels ajornaments i fraccionaments de pagaments, resolució de les peticions de suspensió de tributs i preus públics. L’execució d’avals, la resolució dels expedients de reintegraments del cost dels avals i altres garanties. L’expedició de certificacions de  descobert. Resolució de les peticions de subministrament d’informació sobre les bases de dades de drets públics.

  Serveis municipals
 • Control de funcionament i econòmic dels contractes amb els concessionaris municipals.
 • Control i direcció del contracte de serveis d’escombraries i neteja viària.
 • L’aprovació i modificació dels projectes de serveis relatius a la matèria delegada quan sigui competent per a la contractació o concessió i estigui previst en el pressupost.

  Administració electrònica, bon govern i transparència
 • Serveis d'informació i atenció a la ciutadania i Registre d'entrada i sortida de documents.
 • Pla d'organització i reforma administrativa.
 • Informàtica.
 • Pla d'implantació de l'Administració electrònica.
 • Pla Govern Obert.
 • Unitat de Transparència.
 • Resoldre, amb caràcter centralitzat, totes les sol·licituds d'accés a la informació que els ciutadans i ciutadanes dirigeixin a l'Ajuntament o als seus ens instrumentals vinculats presents i futurs (sense perjudici de la seva delegació).
 • Redacció, i coordinació del seguiment d'aplicació del Programa d'Actuació Municipal.

  Qualsevol altra activitat relacionada amb l’Àrea, de competència de l’Alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació general ni especial a favor d’un altre regidor.
 

 

Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi n'acceptes l'ús. Més info
ACCEPTAR
eventis